• Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:122 A Blok Kat:6 Öz Sezen İş Merkezi
  • Randevu Al

Örnek Dilekçeler

Örnek Dilekçeleri Sitemizden İndirebilirsiniz

Örnek Dilekçeler

DİLEKÇE ADI İNDİR
Ad Değiştirilmesi Davasıdır
Ad hakkına tecavüz sebebiyle maddi tazminat
Ad hakkına tecavüz sebebiyle manevi tazminat
Ad Hakkının tespiti talebidir
Ad’a Tecavüzün Önlemesi
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla İtalya Yetkili Adli Makamlarından adli yardım talebi
Adam Öldürmeye Teşebbüs- Tehdit - Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal
Adli Sicil Kaydının Silinmesi istemi
Aile konutu hakkında karar verilmesi talebi
Aileme yakın bulunan başka bir kapalı cezaevine gönderilmem talebi
Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması talebi
Alacaklılar toplantısı kararının kaldırılması tesbiti
Alacaklının haczettirmiş olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait olan 20 adet bilgisayar üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik istihkak
Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanma kararı verilmesi talebi
Anlaşmalı Boşanma protokol
Anlaşmalı Boşanma
Aracın iadesi istemi
Arazi kayması sebebiyle sınır tespiti
Arsaya yapılan inşaatın yıktırılması
Asıl kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesinin feshiyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi talebi
Ayıplı Mal
Aykırı hareket ederek Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememek
Aykırı işlemden dolayı şikayet
Ayrılık kararı verilmesi talebidir
Ayrılık süresinin bitmesi sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebi
Bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi talebi
Bağımsız bölümünün bedeli karşılığı devri talebi
Balkon doğramalarına ilişkin belediye işleminin iptali
Banka Aracı Kılınarak Başkasına Ait Kredi Kartlarını Sahte Kimliklerle Kullanmak
Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Müteselsilen Dolandırıcılık (2)
Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Müteselsilen Dolandırıcılık
Başvurmaya bırakılan davanın kaldığı yerden yürütülmek üzere yenilenip taraflara çağrı kağıdı gönderilmesi
Bekarlık soyadını kullanmaya izin verilmesi talebi
Belirli bir zamanda sağ bulunmanın tespiti davasıdır
Belirli süreli kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshine ve davalının kiralananı tahliyesine karar verilmesi talebi
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık
Borca itiraz etmiş bulunan borçluların itirazlarının kesin kaldırılmasına, takibin devamına...
Borca itiraz talebi
Borçlunun elbirliği halinde maliki olduğu arazinin paylaştırılması için ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi verilmesi talebi
Borçtan kurtulma davası
Boşandığı kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi talebi
Boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebi
Boşanma
Boşanmaya esas olacak, terk nedeniyle ihtar gönderilmesi talebi
Can Güvenliği Nedeniyle Cenaze Töreninde Güvenlik Kuvveti Bulundurulması Talebi
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki 5275 sayılı kanunun 17. maddesinde düzenlenen “hükümlünün istemi ...
Cebri icra sonucu yapılan satışın feshi talebi
Cevap Ve Düzeltme Kararına Uymamak
Cezamın infazı hakkında
Cinsiyet kaydının düzeltilmesi talebinden ibarettir
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesine göre tazminat
Çalışma belgesi verilmemesi sebebiyle tazminat
çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi talebi
Çocuk için nafakaya karar verilmesi talebi
Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi
Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebi
Davadan feragatimize ilişkin beyanımızın sunulması
Davalı borçlunun yapmış olduğu imzaya itirazın kaldırılması talebi
Davalı eşin borçlularının borçlarını ……..gereğince müvekkilime ödemeleri talebi
Davalı sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının, ………..maddesi uyarınca...S
Davalı lehine konulmuş olan ipoteğin terkini talebi
Davalı şirketin, müvekkilime ait tescilli markasına vaki tecavüzünün tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat talebi
Davalılar arasında yapılan ………. tarihli satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi talebi
Davalının babalığına ve çocuğa aylık …. TL nafakaya hükmedilmesi talebi
Davalının yapmış olduğu borca ilişkin itirazının kaldırılması talebi
Davalının yapmış olduğu imzaya ilişkin itirazının kaldırılması talebi
Davalının yapmış olduğu itirazın iptali talebi
Davalıya ödenmiş bulunan ……….. (………..) TL’nin ……. gereğince istirdadı talebi
Davalıya yapılan …….. (……..) Lira fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması talebi
Davanın “kamu güvenliği nedeni ile” başka bir yere nakli talebi
davanın ……….’ya ihbarı talebi
Davanın Sigorta Şirketine ihbarı talebi
davaya, davacı ……… yanında katılma talebi
Değer artış payı verilmesi talebi
Delil tespiti talebi (2)
Delil tespiti talebi
Denkleştirme alacağı davasıdır
Denkleştirme bedelinin ödenmesinin ertelenmesi talebi
Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davası
Dernek Genel Kurulun toplantıya çağrılması talebi
Dernek genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması davası
Dernek üyeliğinden ihraç kararının iptali talebi
destekten yoksun kalma tazminat talebi
dilerim.
Dolandırıcılık- Sahtecilik
Dolandırıcılık-İnfaz Durdurulması Talebi
Ecrimisil
Emniyeti Suistimal - Bedelsiz Senedi Kullanma
Eski Hale Getirme
Eşini Öldürmeye Tam Teşebbüs
Eşit davranma ilkesine aykırılık sebebiyle tazminat
Eşlerin mal ayrılığına karar verilmesi talebi
Evlat edinmeye izin verilmesi talebi (2)
Evlat edinmeye izin verilmesi talebi
Evlatlık ilişkisinin kaldırılması talebi (2)
Evlatlık ilişkisinin kaldırılması talebi
Evlenme talebinin reddine itiraz
Evliliğin nisbi butlan sebebiyle iptali
Evliliğin, mutlak butlan sebebiyle iptali
Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma.
Fahiş cezai şartın indirilmesi talebi
Fazla çalışma ücretinin ödenmesi
Ferdi Silah Kaçakçılığı
Fesih bildirimine itiraz
Fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle tazminat
fiziksel ve psikolojik şiddet ve tehdit, psikolojik baskı uygulayarak ailenin bütünlüğünü tehdit eden eş aleyhine ……… maddeleri uyarınca tedbir alınması talebi
Fuzuli İşgal nedeniyle tahliye talebi
Gabin şartları içerisinde satılan ……… plaka numaralı ……….. marka otomobilin iadesi talebi
Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi talebi
Gaiplik kararı verilmesi talebi
Gaiplik sebebiyle evliliğin feshine karar verilmesi talebi
Gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil kararı verilmesi talebi
Geçici iş ilişkisi sebebiyle alacak
Geçimlik nafakası davası
Geçit hakkı tesisi
Genel tatil ücretinin tahsili talebi
gereğince cevap verme süresinin duruşma gününe kadar uzatılması talebi
görevi ihmal
Görevin yapılışı sırasında ağır ihmal göstermek suretiyle bankayı ve banka müşterilerini zarara uğratmak
Görevlendirme kararının iptali
Görevliye Basın Yoluyla Hakaret
Görevsizlik kararı verilen dosyanın görevli Mahkemeye gönderilmesi talebi
Güveni Kötüye Kullanma
Haberin tümüyle yanlış, gerçek dışı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımakta
Haczedilen malların borçluya aidiyetine ve üçüncü şahsın istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talebi
Hafta tatili ücretinin tahsili talebi
Hakem seçimi talebi (2)
Hakem seçimi talebi
Hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi talebi
Hakimin reddi talebi
haksız tutuklama nedeniyle tazminat istemi
Hasar tespiti talebi dilekçesi
Hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma
Hayati Tehlike Oluşturacak Ve Kemik Kırılmasına Neden Olacak Şekilde Kasten Yaralama Suçuna Azmettirme Ve Tehdit
Hileli İflas
Hükümlerine göre eski duruma getirme talebi
İcra Dairesine Teslim Edilen Yere Yeniden Girme
İcra emrine itiraz
İcra Müdürlüğü’nün ………. gün ve ………. sayılı işleminin kaldırılması talebi
İcra Müdürü …..’nin icra takibine itiraz
İcra Takip Dosyasının Kaybolması
İcranın Durdurulması
İdare Mahkemesinin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ………. tarihli kararın usul ve yasaya aykırı olmakla bozulması istemi
İflas kararı verilmesi talebi
İflasın kapanmasına karar verilmesi talebi
İflasın tasfiye süresinin uzatılması talebi
İhalenin feshi davası
İhaleye fesat karıştırmak
İhbar Tazminatı.
İhbar Ve Kıdem Tazminat İle Fazla Çalışma Ücretleri Karşılığında Toplam …… TL’nin Davalıdan Alınması
İhtiyati haciz kararı verilmesi talebi
İhtiyati Haciz kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir
İhtiyati Haciz kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir
İnsan Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma- Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma – Örgüte Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etmek ...
İnşaat sözleşmenin iptali hakkında
İntifa hakkının terkini talebi
ipoteğin terkinine karar verilmesi
İrtifak hakkının bedel karşılığında terkini talebi
İrtifak hakkının terkini talebi
İş Akdinin Geçersizliği ve İşe İade Talebi
iş hukuku ihbarname
İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL maddi, ….. TL manevi tazminatın …..
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (10)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (2)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (3)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (4)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (5)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (6)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (7)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri (9)
İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri
İş Kazası Nedeni ile Açılan Tazminat Talebi
İşe dönme talebinin reddi sebebiyle tazminat
İşe İade Talebi
İşgücü Kaybı Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Talebi
İşlemden kaldırılan davanın kaldığı yerden yeniden ele alınması talebi
İştirak Halinde Silahlı Yağma, Zorla Irza Geçmek
İştirak nafakasının arttırılması
İtfa (ödeme) nedeniyle …… hükümlerine göre icranın geri bırakılması talebi
İtfa nedeniyle ……. hükümlerine göre ilamsız icra takibinin iptali talebi
İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi talebi (2)
İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi talebi
Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili talebi
Kamulaştırma bedelinin artırılması
Kamulaştırma bedelinin arttırılması talebi
Kamulaştırma bedelinin azaltılması talebi
Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat
Kamulaştırmasız el atmadan dolayı ek tazminat
Kanuna aykırılık sebebiyle derneğin feshi talebi
Karşı tarafın cevap dilekçesine karşı cevaplarımızdır
Karşılıksız Çek Düzenlemek
Karşılıksız Çek Keşide Etme
Kat irtifakına geçiş kararına uymama nedeniyle tapu iptali ve tescil
Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı hareket nedeniyle ihtarat yapılması talebi
Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı hareket nedeniyle tahliye talebi
Katılma alacağının tahsili talebi
Katkıdan doğan hakkın verilmesi talebi
Kaza sonucu tazminat davası
Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Feshin geçersizliğine karar Verilmesi Talebi
Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık Ücret Talebi
Kira bedelinin tespiti
Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi talebi
Kira parasının yatırılma yerinin tespiti
Kira sözleşmesinin feshi
Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi talebi (2)
Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi talebi
Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye talebidir
Kiralanan mecurun kiracı tarafından üçüncü bir kişiye kiralanmış olması nedeniyle sözleşmesinin feshi ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi talebi
Kiralananda bulunan eşyalar üzerinde hapis hakkı tanınması davası
Kiralananda Hapis Hakkı Kullanılan Eşyanın Kaçırılması
Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye talebi
Kiralananın esaslı onarım ihtiyacı sebebiyle tahliye talebi
Kısıtlama kararı verilmesi talebi
Kişilik haklarıma saldırı teşkil ettiğinden ekte sunulan cevap ve düzeltme yapılarak yazının yayınlanmasına karar verilmesi istemidir
Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Maddi-Manevi Tazminat
Kişisel ilişki hakkının kaldırılması talebi
Kişisel ilişki kurulması talebi
Kıymet takdirine itiraz
Konkordatonun feshi talebi
Konut kullanma hakkının değiştirilmesi talebi
Konut üzerinde intifa hakkı tanınması talebi
Konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınması talebi
Kooperatifi kurulu kararının iptali talebi
Kopan arazinin tespit ve tescil davası
Kuruluşunda noksanlık bulunan derneğin feshi talebi
Kusurlu eşin payının kaldırılması talebi
Mahkemenizde ……… esas sayı dosya ile sanık…….. hakkında açılan kamu davasına müdahale istemi
Mahkemenizde görülmekle olan …….. tarihli vasiyetnamenin iptaline ilişkin …...... esas sayılı dosyanın ayrılması talebi
Mal ayrılığı sözleşmesi örneği
Mal ortaklığı sözleşme örneği
Mal Rejimi Sözleşme Örnekleri
Mal rejiminin kaldırılması talebi
Mal rejiminin kaldırılması talebi (2)
Manevi tazminat dava dilekçesi
Menfi tesbit
Menfi tespit ve çek iptali talebi
Menkul eşyanın iadesi
Meraya el atmanın önlenmesi tarihinden ibarettir
Mesken ihtiyacına dayalı tahliye talebi
Mevcut mal rejiminin değiştirilmesi talebi
Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi
Miras sebebiyle istihkak davası
Miras sözleşmesinin iptali talebi
Mirasçılık belgesi verilmesi talebi
Mirasın reddi dava dilekçesi
Mirasın reddine izin verilmesi talebi
Mirasın reddinin iptali
Mirasta Denkleştirme Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Sonucu Elde Edilen Kira Gelirinin Miras Payı Oranında Müvekkillerime İadesi
Mirastan iskatın iptali talebi
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak
Müdahalenin önlenmesi ve kaldırılması davası
Müdahalenin Önlenmesi
Müracaata bırakılan davamızın yenilenmesi talebi
Müvekkilim …………’ın dilekçemize ekli ………. Ağır Ceza Mahkemesinin ……… esas sayılı kararı çerçevesinde, müvekkil hakkında tayin edilen cezanın niteliği ve verilen cezanın şahsileştirilip CMK’nun 2315.
Müvekkilim adına rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulması
Müvekkilim …………. ile ilgili olarak ehliyet başvurusu sonucunda, ehliyet alabilme yeterliliğinin tüm koşulları mevcut olması...
Müvekkilin işlemiş olduğu fiil ile ilgili olarak, “işlediği fiilin idrak ve sorumluluğu içinde olup olmadığı” yolunda ...
Müvekkilim alacaklı adına “Borç Ödemeden Aciz Belgesi” verilmesi talebi
Müvekkilim kooperatifin üyesi ve ortağı
müvekkilimin borçlu olmadığının tespitine yönelik menfi tespit davası
Nafakanın yeniden belirlenmesi talebi
Nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin iadesi talebi
Nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat
Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat talebi
Nişanın bozulmasından dolayı nişan hediyelerinin ……… maddesi hükümleri gereğince iadesi veya bedellerinin tazmini talebi
Ortak yere tecavüzün önlenmesi
Ortaklığın giderilmesi (2)
ortaklığın giderilmesi
Otomobil Satış tazminat davası
Otomobilleri İthalatçısı olan davalı ……… Tekstil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den satın aldığı otomobilin ……….. gereğince yenisi ile değiştirilmesi talebi
ödenmeyen SSK bedelleri nedeniyle Hizmet tespiti, ………. tarihinden itibaren ödenmeyen maaş ve prim tutarı olan ………… TL ile ……… tarihinden itibaren ödenmeyen …. aylık maaş ve prim tutarları olan ……….
Öldürmeye teşebbüs, hakaret, tehdit, bıçakla yaralama, 6136 sayılı yasaya muhalefet.
Ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi
Ölümün tespiti davası
Önalım davası
Paylaşmalı mal ayrılığı sözleşme örneği
Paylı malın bölünmeden verilmesi talebi
Paylı mülkiyetteki malın verilmesi talebi
Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık
Resmi Evrakta Sahtekarlık.
Rüşvet almak, İhaleye fesat karıştırmak.
Rüşvet Almak
Satım sözleşmesinin feshi ile tapu iptali talebi
Sebepsiz zenginleşme nedeniyle tapu iptali
Sigorta primine esas tutulacak kazancın tespiti ve hesaplanması
Soyadı değişikliğine itiraz davası
Soyadı Değiştirilmesi
Soyadı değiştirme davası
Soyadını kullanma izninin kaldırılması talebi
Soybağının belirlenmesi talebi
Soybağının kurulmasına itiraz
Soybağının reddi davası
Söz konusu hükmün bozulmasını gerektiren sebepleri içeren temyiz
Sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve tazminat talebi (2)
Sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve tazminat talebi
Suç işleme sebebiyle boşanma
Suç Konusu Yayının toplattırılması
Sulh Ceza Mahkemesine başvuru sonucu ilgili gazetenin düzeltme yazısının yayınlanmasına….….….. tarihinde….…
Süre tutum dilekçesidir
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma (2)
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma (3)
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma
Taahhüdü ihlal
Tahliye emrine itirazlarımızın sunulması
Tahliye taahhüdünün iptali
Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye talebi
Tahliye tahhütnamesine dayalı Islah talebi
Tahliye talebi
Tahrik Altında Kasten Adam Öldürmek, 6136 Sayılı Yasaya aykırılık
Takibin durdurulması talebimizin reddi sebebiyle red kararına karşı itirazlarımızın sunulması ve takibin durdurulmasına karar verilmesi talebi
Takibin kaldırılması talebi
Takibin kaldırılması talebi (2)
Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak
Tanımanın iptaline karar verilmesi talebi
Tapu iptali ile tescili talebi
Tapu İptali Tescil
Tapu iptali ve tescil davasının birleştirilerek görülmesi talebi
Tapu iptali ve tescil
Tapu Kaydının Tashihi talebi
Tapu tescil davası (2)
Tapu tescil davası
Taşınmaz satışına izin verilmesi talebi
Tavzih talebi
Tazminat
Tazminat (2)
Tazminat (3)
Tazminat (4)
Tazminat davası iş mahkemesi
Tazminat Talebi iş mahkemesine
TCK. 63. maddesi uyarınca mahsup talebi
Tecavüzün önlenmesi ve tazminat talebi
Tekzip
Temerrüt nedeniyle tahliye talebi
Tenfiz
Tenkis davası
Terk sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebi
Tespit
Ticaret Maksadı İle Uyuşturucu Madde Bulundurmak
trafik kazası sonucu ortaya çıkan zararların tespiti ile ilgili delil tespiti talebi
Trafik kazası tazminat davası
Trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacı
Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle, ………….uyarınca toplanacak delillere göre tazminat hesabı ...
Trafik kazasında yaralanma-1
Trafik kazasında yaralanma-2
Tüm borçların itfa (ödeme) nedeniyle iflasın kaldırılması
Usul ve Yasaya aykırı olan …… Sulh Ceza Mahkemesinin ……….. tarih ve …….. esas sayılı kararın kaldırılması (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) istemi
Usulsüz olarak yapılan ihalenin feshi talebi
Usulsüz tebligatın iadesi ve yapılmamış sayılmasına karar verilmesi talebi
Vakfın amacının değiştirilmesi talebi
Vakfın edimlerinin yerine getirilmesi talebi
Vakfın işleyişinin değiştirilmesi talebi
Vakfın mallarının değiştirilmesi talebi
Vakfın tescili talebi
Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi talebi
Vakfın, bazı hükümlerinde değişiklik yapılması talebi
Vasi atanmasına karar verilmesi talebi
Vasiyet alacağının ödenmesi talebi
Vasiyet alacaklısından verileni geri isteme talebi
Vasiyet borçlarının tenkis edilmesi talebi
Vasiyetnamenin iptali
Velayetin değiştirilmesi talebi
Velayetin geri verilmesi talebi
Velayetin kaldırılmasına karar verilmesi talebi
Veraset ilamının iptali
Yardım Etme Suçu
Yargısal Rüşt kararı verilmesi talebi
Yargıtay () Ceza Dairesince Verilen…..….…. Tarih ……….. sayılı kararın düzeltilmesi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesinin ……….. tarih ve …………. E- ………… sayılı ilamıyla Rüşvet suçu nedeniyle bozma gerekçesi ...
Yaş tashihi talebinden ibarettir
Yayın Yolu İle Hakaret
Yeniden keşif yapılmasına ilişkin ara karardan dönülmesine karar verilmesi talebi
Yetki itirazı talebi
Yıllık izin ücretlerinin ödenmesi
Yoksulluk nafakası verilmesi talebi
Yoksulluk nafakasının indirilmesi talebi
Yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi
Yoksulluk nedeniyle adli yardım talebi
Yönetici atama talebi davası
Yönetici tayini atama talebi davası
Zamanaşımı sebebiyle tescil davası (2)
Zamanaşımı sebebiyle tescil davası
Zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebi
zorla ırza geçme, cinsel saldırı,” iddiasına karşı yazılı açıklamalarımız ve savunmalar
Zorunlu su ihtiyacı için intifak hakkı tesisi